Registrace EMAS

Předpokladem úspěšné registrace v programu EMAS je splnění všech ustanovení daných nařízením č. 1221/2009, tj. zavedení systému EMAS. Doba zavedení systému se odvíjí od typu činnosti, kterou podnik vykonává. Obecně platí, že zavedení u průmyslového podniku vyžaduje delší časový horizont, než např. u organizace, která vykonává pouze administrativní činnost.

Organizace žádající o registraci v programu EMAS provede:

 1. Environmentální přezkum, tzn. stanovení základních aspektů/problémů, kterými firma svou činností poškozuje životní prostředí v každém cyklu výroby -(příloha I nařízení),
 2. Environmentální politika, tzn. zamyšlení se nad výsledky úvodního environmentálního přezkumu a navržení postupů/cílů, které se budou uplatňovat pro eliminaci problémů stanovených v předešlém dokumentu, dále stanoví odpovědnosti jednotlivým pracovníkům při plnění cílů - TÍM ZAVEDE SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMTU (EMS) (příloha II nařízení),
 3. Školení zaměstnanců, tzn. proškolí vlastní zaměstnance do postupů stanovených v environmentální politice,
 4. Interní audit, tzn. prověření funkčnosti zavedených opatření, které byly stanoveny v environmentální politice (příloha III nařízení),
 5. Environmentální prohlášení, tzn. prohlášení k životnímu prostředí, stanoví způsoby komunikace se všemi zainteresovanými stranami - dodavateli, odběrateli, bankami, atd... - Příslib chování organizace k životnímu prostředí VE VŠECH ASPEKTECH PODNIKÁNÍ (příloha IV nařízení),
 6. Akreditace, tzn. audit systému Environmentální řízení a audit (EMAS) akreditovaným ověřovatelem v ČR nebo zahraničí,
 7. Odeslání kompletní dokumentace se žádostí o registraci MŽP.

Pokud organizace nemá se zaváděním systému řízení (např. kvalita, bezpečnost atd.) žádné zkušenosti, může k celému procesu zavádění systému EMAS využít služeb poradenských organizací. Pomohou s vypracováním environmentálního prohlášení a vhodné nastaví systém tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám organizace a zároveň splňoval veškeré požadavky dané nařízením.

 

Žádost o registraci

Organizace zašle na MŽP oficiální žádost o registraci v programu EMAS. Žádost musí obsahovat:

 • Formální žádost o registraci (vzor zde).
 • Environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem.
 • Vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení).
 • Vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení).

Organizace vše zašle např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na korespondenční adresu. V obou případech MŽP vyžaduje na žádosti o registraci podpis zástupce organizace s razítkem organizace.

Žádost, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

Lhůta vyřízení registrace od podání žádosti se pohybuje v řádu 1-2 měsíců a zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti o stanovisko k organizaci žádající o registraci na ČIŽP, přípravu osvědčení o EMAS apod.

Po úspěšném zaregistrování organizace obdrží oficiální oznámení o registraci, které obsahuje přidělené registrační číslo, osvědčení o EMAS v české a anglické verzi. Osvědčení je udělováno na 3 roky, během nichž registrovaná organizace musí plnit povinnosti vyplývající z nařízení a po uplynutí lhůty může registraci zdarma prodloužit. Počet prodloužení registrace není omezen.

Organizace s EMAS je zapsána do národního registru a zároveň i evropského registru EMAS. V České republice je registrace organizací do programu EMAS prováděna bezplatně.

Povinnosti registrovaných organizací

Organizace registrovaná v programu EMAS musí plnit následující povinnosti:

 • do 1 měsíce od data registrace zveřejnit své environmentální prohlášení
 • každoročně * v průběhu trvání registrace tj. po prvním a druhém roce účasti organizace v registru EMAS: 
  • provést interní audit vlivu činností organizace na životní prostředí a audit dodržování příslušných právních požadavků,
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • předat aktualizované environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) MŽP.
 • po 3 letech ** účasti v registru EMAS s dostatečným časovým předstihem tj. minimálně měsíc před koncem registrační doby: 
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • nechat ověřit celý systém environmentálního řízení a auditu v organizaci,
  • předat environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) MŽP.

* Malým organizacím může být prodloužena lhůta na 2 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny. Organizace má povinnost vydat prohlášení i v neověřovaném roce, ale nemusí jej nechat schválit ověřovatelem.

** Malým organizacím může být prodloužena lhůta pro plnění povinností na 4 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny.