Registrace EMAS

Předpokladem úspěšné registrace v programu EMAS je splnění všech ustanovení daných nařízením č. 1221/2009, tj. zavedení systému EMAS. Doba zavedení systému se odvíjí od typu činnosti, kterou podnik vykonává. Obecně platí, že zavedení u průmyslového podniku vyžaduje delší časový horizont, než např. u organizace, která vykonává pouze administrativní činnost.

Organizace žádající o registraci v programu EMAS:

 • provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) (příloha I nařízení); jedná se o podrobnou analýzu environmentálních problémů vztahujících se ke konkrétním výrobním činnostem v konkrétním místě nebo podnikatelském subjektu a zahrnuje několik základních bodů (více zde),
 • na základě výsledků z úvodního environmentálního přezkoumání zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení); tzn. že sestaví environmentální politiku, určí environmentální aspekty, cíle, programy, odpovědnosti jednotlivých pracovníků atd.,
 • provede interní audit resp. prověří funkčnost zavedeného systému (příloha III nařízení),
 • zpracuje environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí), jako hlavní výstup a jeden z nástrojů otevřené komunikace se zainteresovanými stranami (veřejnost, zákazníci, banky, dodavatelé atd.) (příloha IV nařízení),
 • zajistí ověření systému EMAS akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí,
 • po schválení zavedeného systému ověřovatelem zašle oficiální žádost o registraci v programu agentuře CENIA.

Pokud organizace nemá se zaváděním systému řízení (např. kvalita, bezpečnost atd.) žádné zkušenosti, může k celému procesu zavádění systému EMAS využít služeb poradenských organizací. Pomohou s vypracováním environmentálního prohlášení a vhodně nastaví systém tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám organizace a zároveň splňoval veškeré požadavky dané nařízením.

Žádost o registraci

Organizace zašle na adresu CENIA oficiální žádost o registraci v programu EMAS. Žádost musí obsahovat:

 • Formální žádost o registraci (vzor zde).
 • Environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem.
 • Vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení).
 • Vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení).

Organizace vše zašle CENIA např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na korespondenční adresu. V obou případech CENIA vyžaduje na žádosti o registraci podpis zástupce organizace s razítkem organizace.

Žádost, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

Lhůta vyřízení registrace od podání žádosti se pohybuje v řádu 1-2 měsíců a zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti o stanovisko k organizaci žádající o registraci na ČIŽP, přípravu osvědčení o EMAS apod.

Po úspěšném zaregistrování organizace obdrží oficiální oznámení o registraci, které obsahuje přidělené registrační číslo, osvědčení o EMAS v české a anglické verzi a EMAS logo generátor se stručným návodem, jak logo vygenerovat a jak ho používat. Osvědčení je udělováno na 3 roky, během nichž registrovaná organizace musí plnit povinnosti vyplývající z nařízení a po uplynutí lhůty může registraci zdarma prodloužit. Počet prodloužení registrace není omezen.

Organizace s EMAS je zapsána do národního registru a zároveň i evropského registru EMAS. V České republice je registrace organizací do programu EMAS prováděna bezplatně.

Povinnosti registrovaných organizací

Organizace registrovaná v programu EMAS musí plnit následující povinnosti:

 • do 1 měsíce od data registrace zveřejnit své environmentální prohlášení
 • každoročně * v průběhu trvání registrace tj. po prvním a druhém roce účasti organizace v registru EMAS: 
  • provést interní audit vlivu činností organizace na životní prostředí a audit dodržování příslušných právních požadavků,
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • předat aktualizované environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) CENIA.
 • po 3 letech ** účasti v registru EMAS s dostatečným časovým předstihem tj. minimálně měsíc před koncem registrační doby: 
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • nechat ověřit celý systém environmentálního řízení a auditu v organizaci,
  • předat environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) CENIA.

* Malým organizacím může být prodloužena lhůta na 2 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny. Organizace má povinnost vydat prohlášení i v neověřovaném roce, ale nemusí jej nechat schválit ověřovatelem.

** Malým organizacím může být prodloužena lhůta pro plnění povinností na 4 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny.