O EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který byl vytvořen Evropskou unií za účelem řízení a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Systém EMAS je jedním ze způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. EMS je nedílnou součástí systému managementu celého podniku a dotýká se organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení environmentální politiky. Cílem EMS je především ochrana (snižování spotřeby) přírodních zdrojů, snižování množství odpadů a znečišťujících látek, snižování rizika environmentálních nehod (havárií), ochrana zdraví pracovníků a obyvatel a v neposlední řadě i trvalý ekonomický růst podniku.

EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování negativních dopadů činností organizace na životní prostředí, a to nad rámec legislativních požadavků. Je určen jak pro výrobní podniky a organizace provozující činnost v soukromé sféře, tak i pro organizace státní a veřejné správy, nebo jejich části. Podmínkou zapojení se do EMAS je certifikace třetí nezávislou stranou.

EMAS_long.jpg

Výhody plynoucí ze zavedení EMAS

  • EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., tzn. že organizace se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních,
  • registrované organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zajištění dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
  • u registrované organizace může dojít ke zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, pojišťovny, veřejnou správu, banky a také k posílení vztahů s veřejností,
  • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů), zlepšení havarijní připravenosti a stavu provozní dokumentace (spisová služba),
  • na základě zapojení společnosti do procesu EMAS může každý zaměstnanec přispět k dosahování výše uvedených výhod a přínosů – prostřednictvím inovativních nápadů, zlepšovacích návrhů, změny vlastního chování a spolupráce s ostatními zaměstnanci,
  • snížení poplatku za udělení ekoznačky.

EMAS  a ISO 14 001

Vedle EMASu slouží k zavedení a certifikaci systému environmentálního managementu norma ISO 14001. Byla vydána v roce 1996 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO – International Organization for Standardization) a slouží, stejně jako EMAS, pro certifikaci všech typů organizací. Oba dva způsoby zavedení systému environmentálního managementu si jsou v mnoha částech podobné – environmentální politika, neustálé zlepšování, cíle a cílové hodnoty (tzn. čeho chce organizace dosáhnout), zavedení systému a jeho provoz, monitorování a přezkoumání. Lze říci, že EMAS rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a pravidelně tak informovat veřejnost a další zainteresované strany. Hlavní rozdíly mezi uvedenými systémy najdete zde.

 

Proces EMAS

Pravidla EMAS

Základním předpisem stanovující pravidla pro EMAS je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III.

Garantem a odpovědným orgánem programu EMAS v ČR je Ministerstvo životního prostředí, které zprostředkovává registraci organizací s ověřeným environmentálním prohlášením a vydává osvědčení EMAS.

Pro registraci v programu EMAS je zásadní ověřené environmentální prohlášení třetí stranou. Toto ověření provádí tzv. environmentální ověřovatelé, subjekty nezávislé na ověřovaném podniku, které jsou akreditovány u Českého institutu pro akreditaci o.p.s. (ČIA) v souladu s nařízením EMAS. Hlavním úkolem ověřovatelů je kontrola plnění požadavků nařízení u organizace žádající o registraci.

Seznam akreditovaných environmentálních ověřovatelů v ČR:

 

Číslo subjektu

Ověřovatel

Datum vydání akreditace

Platnost akreditace do

 CZ-V-5001 CERT-ACO, s.r.o., Kladno

17. 12. 2019

17. 12. 2024

 CZ-V-5003 Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Praha

17. 4. 2019

13. 12. 2026

 CZ-V-5004 STAVCERT Praha, spol. s r.o., Praha

10. 9. 2019

10. 9. 2024

 CZ-V-5005 QUALIFORM, a.s., Brno QUALIFORM – odbor certifikace

23. 8. 2019

9. 2. 2028

 

Dalším z orgánů zapojených přímo do procesu registrace je Česká inspekce životního prostředí, která na základě žádosti MŽP předkládá stanovisko k organizaci, která žádá o registraci v programu EMAS.